Darmowa wysyłka od 299 zł.

Nowa kolekcja Mrofi już dostępna.

Polityka prywatności

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.ciuchciuch.com wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez CiuchCiuch s.c. w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których CiuchCiuch s.c. świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Administratorem Danych Osobowych jest CiuchCiuch Ewa Komin, Bazyli Leśniak spółka cywilna, ul. Arnikowa 9, 61-680 Poznań

3. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na adres iod@ciuchciuch.com.

4. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez CiuchCiuch s.c. to:

(a) nazwa użytkownika,

(b) adres e-mail,

(c) numer telefonu,

(d) imię

(e) nazwisko

(f) adres pocztowy

(g) lokalizację geograficzną

(h) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta

(i) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),

(j) identyfikator urządzenia mobilnego,

(k) typ systemu operacyjnego,

(l) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę

(m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,

(n) historia zakupów i wybierane linki,

(o) preferencje i wybory na przykład subskrypcje,

(p) preferowany język i waluta,

(q) opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta,

(r) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.

6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych). CiuchCiuch s.c. zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@ciuchciuch.com ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez CiuchCiuch s.c. w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez CiuchCiuch s.c. skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez CiuchCiuch s.c. w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

12. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

13. CiuchCiuch s.c. uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

SHOPPING BAG 0