Darmowa wysyłka od 299 zł.

Nowa kolekcja Mrofi już dostępna.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego CiuchCiuch.com obowiązujący od 1 maja 2018 r.

Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest CiuchCiuch Ewa Komin, Bazyli Leśniak spółka cywilna, NIP: 972-126-70-34, Regon: 365572110, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.

Sklep działa w Internecie pod adresem: www.ciuchciuch.com

Adres do korespondencji:
CiuchCiuch s.c.
ul. Obornicka 19, Złotniki
62-002 Suchy Las
tel.: +48 693-014-151,
e-mail: biuro@ciuchciuch.com

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem sklepu internetowego. Stanowi on integralną część umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  1. Zakup w sklepie internetowym www.ciuchciuch.com następuje po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa, oraz przesłaniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kupuję i płacę w formularzu koszyka.

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, przed ich publikacją. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.ciuchciuch.com. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje również klientów, którzy dokonali zamówień drogą telefoniczną. Zamówienia złożone drogą telefoniczną zostaną potwierdzone na trwałym nośniku tj. mailem.

 1. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  oraz Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964r. z późniejszymi zmianami. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ww. przepisy.

§ 2

Zamówienia

  1. Zakupu produktu można dokonać bez konieczności rejestracji, poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

  2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  3. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

  4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.

  5. Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  6. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

  7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 3

Potwierdzenie zamówienia

  1. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.

  2. Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

  3. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazane będą przedmioty umowy wraz z cenami brutto, wartość całkowita zamówienia, dane kupującego, uprawnienia stron oraz dane sprzedającego).

  4. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym klienta.

§ 4

Artykuły dostępne w Sklepie

  1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu. Czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania liczby sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę.

  2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie klienta skierowane do Sklepu.

  3. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

§ 5

Formy płatności

 1. Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment, według wyboru klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:
  a) Przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Bank Zachodni WBK S.A. 25 1090 2590 0000 0001 3348 3284.
  Warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3, liczony jest od dnia zaksięgowania przez Sklep takiej wpłaty.
  b) Za pobraniem, to jest gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej.
  c) Przelewem za pośrednictwem systemu płatności internetowej Przelewy24.

 2. Sklep na żądanie klienta wystawia faktury VAT.

§ 6

Dostawa

  1. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

  2. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia – sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.

  3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 72 godzin (liczone w dni robocze) od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie spedycyjnej celem dostarczenia do klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych klienta lub innych przyczyn przez klienta zawinionych.

  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta klient, a które uniemożliwiają klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

  5. Koszty przesyłki ponoszone są przez klienta z wyjątkiem zamówień, dla których wartość koszyka wynosi 300zł i więcej – w takich przypadkach koszty wysyłki kurierskiej pokrywa Sklep.

  6. Konsumenci korzystający z opcji darmowej dostawy (dla zakupów powyżej 300zł) mogą odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w pkt 1. Jeżeli wartość przedmiotów nieodesłanych (które Konsument postanowił zatrzymać) nie przekracza 300zł promocja nie obowiązuje, a sklep potrąci koszt dostawy przy rozliczaniu zwrotu. Innymi słowy w takiej sytuacji Konsument zostanie obciążony kosztami dostawy zgodnie z cennikiem z dnia złożenia zamówienia.

§ 7

Odpowiedzialność za wady towaru

  1. Zaleca się skontrolowanie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia mechanicznego sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.

  1. Artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez producenta.

 1. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem.

§ 8

Odstąpienie od umowy i zwroty

  1. Klientowi nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez klienta stosownego oświadczenia na piśmie, drogą mailową lub telefonicznie.

  1. Konsument ma obowiązek zwrotu rzeczy przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

  1. Towar należy odesłać na adres:  CiuchCiuch s.c., ul. Obornicka 19, Złotniki, 62-002 Suchy Las. W tym przypadku konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

  1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  1. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  1. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na nr tel. 693-014-151.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9

Reklamacja

  1. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, gdy towar ma wady zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono klienta, albo jeżeli towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

  1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

  1. Reklamacje należy kierować na adres: CiuchCiuch s.c., ul. Obornicka 19, Złoniki, 62-002 Suchy Las lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ciuchciuch.com

  1. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

  1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

 1. Reklamacji nie podlegają:
  – uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  – uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
  – towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 11

Spory

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

§ 12

Postanowienia końcowe

  1. Klient zaznaczając specjalny checkbox oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje go oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

  1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

 1. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@ciuchciuch.com lub telefonicznie pod numer telefonu +48 693 014 151.
  Tam również Klient może uzyskać informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.


Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep CiuchCiuch.

Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest klient, w związku z zamówieniem produktu.  

Klient składając zamówienie w sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.


 Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy pobrać, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SHOPPING BAG 0